Privacy Statement Klanttevredenheidsonderzoek HuisTipTop

Uw privacy is voor HuisTipTop van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarin is geregeld hoe met uw persoonsgegevens moet worden omgegaan. In deze verklaring hebben wij op beknopte wijze de verplichtingen van HuisTipTop en de rechten van klanten (of hun vertegenwoordigers) beschreven. 

 

Wat betekent de privacyverklaring?

In het kort houdt dit in dat wij de verantwoordelijkheid hebben aan te geven welke persoonsgegevens wij vragen, waar we die voor gebruiken, wie de gegevens gebruikt en aan wie we gegevens mogelijk verstrekken. Uitgangspunt daarbij is dat we alleen persoonsgegevens gebruiken indien dat noodzakelijk is en natuurlijk op een veilige manier.

 

Welke persoonsgegevens hebben we van u nodig en waarvoor?

E-mailgegevens en woonplaats

De e-mailgegevens gebruiken we voor het versturen van de vragenlijsten. De woonplaats hebben we nodig om na te gaan in welke gemeenten onze cliënten tevreden zijn.

 

Hoe verkrijgt HuisTipTop de persoonsgegevens?

De persoonsgegevens van een klant ontvangen we als de klant besluit om de vragenlijst in te vullen. Vanuit De Nieuwe Zorg Thuis wordt een mail verstuurd waarin staat uitgelegd dat HuisTipTop het klanttevredenheidsonderzoek gaat uitvoeren.

 

Intern gebruik van de gegevens

Om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen beperken we het intern gebruik van persoonsgegevens zoveel als mogelijk. Alleen medewerkers die op basis van hun functie uw gegevens moeten gebruiken, mogen dat. Dat regelen we door die medewerkers specifieke bevoegdheid te verlenen (autorisatie) voor toegang tot geautomatiseerde systemen. 

Beveiliging van de gegevens

HuisTipTop neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens veilig te bewaren en tevens ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de voor de sector geldende beveiligingsnormen, zoals vastgelegd in de NEN7510/12/13. 

Extern gebruik van gegevens

Inzage door leveranciers van software/computerprogramma’s
Voor de bedrijfsvoering maakt HuisTipTop gebruik van veel computerprogramma’s. De leveranciers van de programma’s ondersteunen en onderhouden die en daardoor zijn de persoonsgegevens in die programma’s ook toegankelijk voor medewerkers van die leveranciers. Daarvoor sluiten we met hen een verwerkersovereenkomst waarmee we de leverancier verplichten op een even zorgvuldige manier met persoonsgegevens om te gaan als HuisTipTop zelf.

Overige doorgifte
Wanneer wij aan anderen gegevens verstrekken doen wij dit alleen nadat we van u toestemming hebben verkregen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben, bewaren we gedurende de looptijd van het klanttevredenheidsonderzoek.

Rechten met betrekking tot de eigen persoonsgegevens

Als dienstverlenende instelling moeten we persoonsgegevens van klanten gebruiken. Maar die persoonsgegevens hebben wel op de klant zelf betrekking. Daarom heeft de klant het recht om de persoonsgegevens:
- in te zien;
-·te corrigeren als ze niet juist zijn;
- over te laten dragen naar andere personen of organisaties.
Daarnaast is er het recht te verzoeken gegevens te (laten) verwijderen of bezwaar te maken tegen verwerking van gegevens.

Om gegevens in te zien kunt u contact opnemen met de directie via info@HuisTipTop.nl. De directie kan u dan ondersteunen om toegang te krijgen tot uw gegevens en eventueel in overleg, wanneer dit aan de orde is er ook voor zorgen dat het dossier wordt aangevuld of aangepast.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het kan voorkomen dat de situatie zich voordoet dat de privacyverklaring moet worden gewijzigd. Op onze website vindt u steeds de meest actuele verklaring.

Vragen of kritiek

Als u vragen hebt over uw rechten, niet tevreden bent over hoe wij hieraan uitvoering geven, of specifieke vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via info@HuisTipTop.nl. Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij kunnen u ook vragen om u te legitimeren en een formulier in te vullen.

Klacht indienen

Als u vindt dat HuisTipTop niet op de juiste manier omgaat met uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht bij ons in te dienen. Hoe dat in zijn werk gaat staat in onze klachtenregeling, deze kunt u op onze website vinden.

U kunt ook altijd een klacht indienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).