Algemene Voorwaarden gebruikers HuisTipTop

In dit document zijn de algemene voorwaarden van HuisTipTop beschreven. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit met HuisTipTop.nl en het gebruik dat u maakt van HuisTipTop.nl. De algemene voorwaarden bevatten belangrijke informatie over uw rechten en plichten. Wij raden u dan ook aan om deze algemene voorwaarden aandachtig door te lezen en op te slaan of af te drukken, zodat u deze later nog eens kunt nalezen.

1. Definities en toepasselijkheid

1.1. In deze algemene voorwaarden hebben de hieronder genoemde met een hoofdletter geschreven woorden de volgende betekenis:
(a) HuisTipTop: Stichting HuisTipTop., gevestigd aan de Stationsweg 44, 7941HE in Meppel en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 57726205.
(b) Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden of een gewijzigde versie daarvan.
(c) Website: de website die te vinden is via www.HuisTipTop.nl.

1.2. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die u sluit met HuisTipTop en op ieder gebruik dat u maakt van de Website. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als u deze schriftelijk met HuisTipTop heeft afgesproken.

2. Inhoud van de Overeenkomst

2.1. HuisTipTop biedt op de Website een platform aan waarop u (onder meer) diensten op het gebied van zorg en sociaal welzijn kunt vragen.

2.2. U en andere gebruikers kunnen op de Website diensten aanbieden en vragen aan andere gebruikers.

3. Aanmelding en gebruik op de Website

3.1. Om gebruik te kunnen maken van de Website moet u zich aan melden via het registratieformulier op de Website. Met het invullen en versturen van dit registratieformulier sluit u een overeenkomst met HuisTipTop, waar deze Algemene Voorwaarden onderdeel van uitmaken. Voor registratie op de Website hoeft u op dit moment geen geld te betalen, maar HuisTipTop heeft het recht om in de toekomst betaling voor bepaalde onderdelen van de Website te introduceren. HuisTipTop zal u altijd van te voren informeren als in de toekomst voor bepaalde onderdelen van de Website betaald moet worden.

3.2. U bent verplicht om bij aanmelding juiste en volledige gegevens te verstrekken en deze aan te passen in uw account als uw gegevens veranderen. Het is niet toegestaan om een account aan te maken onder een valse naam, voor iemand anders dan uzelf (tenzij u daarvoor expliciete toestemming heeft gekregen van die persoon) of om meer dan één account per persoon aan te maken.

3.3. U mag zich alleen aanmelden op de Website indien u 18 jaar of ouder bent. Verder mag u zich alleen registreren als u niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Dit houdt in dat bijvoorbeeld bedrijven en eenmanszaken zich niet als eindgebruiker mogen aanmelden, tenzij daarvoor door HuisTipTop aparte schriftelijke toestemming is gegeven.

3.4. Bij aanmelding op de Website kiest u een wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk om een voldoende veilig wachtwoord te kiezen. Uw inloggegevens zijn strikt vertrouwelijk en mag u niet verstrekken aan anderen. Bij verstrekking aan familie leden of derden beroepen wij u op u eigen verantwoordelijkeid. U bent zelf verantwoordelijk voor ieder misbruik dat gemaakt wordt van uw account. HuisTipTop mag er vanuit gaan dat indien er gebruik wordt gemaakt van uw account, u dit zelf heeft gedaan of iemand met uw toestemming. Als u denkt of weet dat iemand onterecht toegang heeft gekregen tot uw inloggegevens dient u zo snel mogelijk uw wachtwoord te wijzigen en/of HuisTipTop hierover te informeren. HuisTipTop kan dan passende maatregelen nemen.

3.5. HuisTipTop is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor misbruik van uw account, tenzij het misbruik van uw account aan HuisTipTop te wijten is.

3.6. HuisTipTop heeft het recht uw aanmelding te weigeren indien u niet aan de regels in deze Algemene Voorwaarden voldoet en/of er andere gegronde redenen zijn om de aanmelding te weigeren.

4. Vragen en aanbieden van diensten, overeenkomsten aangaan via de Website

4.1. Indien u via de Website een dienst vraagt of aanbiedt, dan bent u verplicht om andere gebruikers alle informatie te verstrekken die zij nodig hebben om in te kunnen gaan op uw vraag of uw aanbod.

4.2. De diensten die u vraagt via de Website moeten betrekking hebben op het verkrijgen of verlenen van zorg of het sociaal welzijn binnen de samenleving. U mag dus geen andere diensten of producten aanbieden op de Website.

4.3. Indien u ingaat op een vraag of aanbod van een andere gebruiker, dan komt er een overeenkomst tussen u en deze andere gebruiker tot stand. HuisTipTop is geen partij bij de overeenkomst die u sluit of de afspraak die u maakt met andere gebruikers van de Website en heeft niet de mogelijkheid om de dienstverlening of uitvoering van deze overeenkomsten te controleren of te sturen.

4.4. Dit houdt in dat u zich aan de afspraken die u met deze partij maakt moet houden en dat u de dienstverlening voor uw eigen rekening en risico uitvoert. U bent zelf verantwoordelijk om in overleg met de andere gebruiker af te spreken welke diensten er precies verleend zullen worden en voor welke duur deze zal plaatsvinden. U bent zelf verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het afsluiten van een eventuele vrijwilligersverzekering.

5. Regels en informatie op de website

5.1. Het is niet toegestaan om informatie op de Website te plaatsen die gewelddadig, intimiderend, bedreigend, discriminerend, hatelijk, lasterlijk of pornografisch van aard is, die inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten of privacy van anderen en/of die op een andere manier in strijd is met de wet of regelgeving. Ook het opnemen van onjuiste, onvolledige of misleidende informatie is niet toegestaan.

5.2. U mag op uw account geen commerciële informatie plaatsen, zoals bijvoorbeeld reclames of aanprijzingen van uw eigen of iemand anders producten, diensten en/of website.

5.3. Het verspreiden van spam, virussen of andere schadelijke software of technologie via de Website, het proberen te verkrijgen van login-gegevens van andere gebruikers van de Website, het blokkeren van de toegang naar de Website, het uitvoeren of bewerkstelligen van frauduleuze transacties of het op andere manier aantasten van de belangen van HuisTipTop, gebruikers van de Website is niet toegestaan.

5.4. U mag via de Website of indien u diensten verricht voor andere gebruikers geen medische adviezen geven. Bovendien begrijpt u dat de Website en/of diensten die worden aangeboden via de Website nooit een vervanging zijn voor het vragen van professioneel medisch advies, diagnose, bijstand of behandeling. Alle beslissingen die u neemt op basis van adviezen van andere gebruikers zijn voor uw eigen verantwoordelijkheid.

5.5. Op de Website zijn verdere regels opgenomen waar u zich aan moet houden bij het gebruikmaken van de Website en die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst die u sluit met HuisTipTop. HuisTipTop heeft het recht om de regels op de Website van tijd tot tijd te wijzigen. In het geval dat er tegenstrijdigheden bestaan tussen de regels en informatie op de Website en de informatie in deze Algemene Voorwaarden, dan gaan de regels uit de Algemene Voorwaarden voor.

5.6. U bent zelf verantwoordelijk voor het beslissen of u bepaalde informatie en/of afbeeldingen op de Website wilt plaatsen en begrijpt dat het mogelijk is dat anderen in dat geval uw informatie zullen gebruiken, kopiëren of verder verspreiden. In uw account kunt u uw informatie bewerken en uw privacy instellingen aanpassen. HuisTipTop is niet aansprakelijk voor inbreuken door derden op uw intellectuele eigendomsrechten en/of ander misbruik van uw informatie.

5.7. HuisTipTop doet haar uiterste best om alleen correcte informatie op de Website te plaatsen, maar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten of onjuistheden op de Website. HuisTipTop heeft altijd het recht om de informatie op de Website te wijzigen of om het uiterlijk en de inhoud van de Website te wijzigen. Indien een wijziging van de Website een belangrijke aanpassing van de mogelijkheden en functionaliteiten op de Website inhoudt, dan zal HuisTipTop proberen u daarvan van te voren op de hoogte te stellen.

5.8. De Website kan links bevatten naar de websites van anderen. Houdt u er rekening mee dat zulke websites hun eigen algemene voorwaarden en privacybepalingen kunnen hebben. HuisTipTop is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de websites van anderen.

6. Duur van de overeenkomst, blokkering en verwijdering van informatie en uw account

6.1. Indien u een account aanmaakt, dan sluit u een overeenkomst met HuisTipTop voor onbepaalde duur. U kunt op ieder moment de overeenkomst die u sluit met HuisTipTop beëindigen door het verwijderen van uw account van de Website. Meer informatie over het verwijderen van uw account kunt u vinden op de Website.

6.2. HuisTipTop heeft het recht alle informatie die u op de Website plaatst en die in strijd is met de Algemene Voorwaarden onmiddellijk te verwijderen.

6.3. Indien HuisTipTop van mening is dat u herhaaldelijk of ernstig in strijd heeft gehandeld met de Algemene Voorwaarden en/of de regels die te vinden zijn op de Website, heeft HuisTipTop het recht om naar eigen inzicht uw account ontoegankelijk te maken en/of te verwijderen. Indien HuisTipTop het voornemen heeft uw account te verwijderen, dan zal HuisTipTop u daarvan altijd vooraf op de hoogte stellen en u in de gelegenheid stellen om daarop te reageren.

6.4. Indien u uw account langer dan 6 maanden niet gebruikt, dan heeft HuisTipTop het recht om uw account te verwijderen.

6.5. HuisTipTop heeft altijd het recht om de Website te staken. Voordat HuisTipTop zal overgaan tot het staken van de Website, zal zij proberen u daarvan tijdig op de hoogte te stellen. HuisTipTop is niet aansprakelijk voor enige schade die bij u ontstaat doordat zij op enig moment besluit de Website te staken.

7. Aansprakelijkheid

7.1. De aansprakelijkheid van HuisTipTop voor alle schade die u lijdt in verband met de overeenkomst die u sluit met HuisTipTop en/of het gebruik van de Website, is altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van HuisTipTop daarvoor uitkeert.

7.2. HuisTipTop biedt u alleen een Website aan voor het aanbieden en vragen van diensten en is niet betrokken bij het aanbod en de diensten die worden aangeboden via de website en heeft daar geen controle op. HuisTipTop is dan ook niet gebonden aan de afspraken die u maakt met andere gebruikers. HuisTipTop kan niet aansprakelijk worden gehouden als één van deze partijen de overeenkomst die zij met u sluiten niet nakomt of op een andere manier schade veroorzaken bij u.

7.3. HuisTipTop houdt geen toezicht op de berichten die u zelf of andere gebruikers op de Website plaatsen. HuisTipTop kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud, informatie of reacties die andere gebruikers op de Website plaatsen. Wel heeft HuisTipTop een klachtenprocedure voor zulke gevallen (zie artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden).

7.4. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor alle berichten en andere informatie die u op de Website plaatst en bent zelf aansprakelijk voor alle schade die HuisTipTop of anderen daardoor lijden.

8. Klachten over de inhoud van de Website

8.1. Indien u van mening bent dat bepaalde informatie op de Website in strijd is met uw rechten of op een andere manier onrechtmatig is (bijvoorbeeld omdat daarin zonder uw toestemming persoonlijke gegevens zijn opgenomen of uw intellectuele eigendomsrechten daarin worden geschonden), dan kunt u daarover een klacht indienen via de op de Website vermelde contactgegevens.

8.2. Indien er een klacht wordt ingediend over informatie die u of een andere gebruiker heeft geplaatst dan wordt u of deze andere gebruiker in de gelegenheid gesteld om binnen een door HuisTipTop bepaalde termijn op de klacht te reageren. Als HuisTipTop van mening is dat de informatie kennelijk (oftewel duidelijk) onrechtmatig is, dan zal zij deze verwijderen van de Website.

8.3. Indien HuisTipTop meerdere malen (terechte) klachten krijgt over informatie die u op de Website heeft geplaatst, dan kan dit leiden tot verwijdering van uw account (zie artikel 6).

9. Privacy en persoonsgegevens

9.1. HuisTipTop gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u vinden in onze privacy statement, welke via www.HuisTipTop.nl/privacy te vinden is.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. De informatie die op de Website te vinden is, is beschermd door intellectuele eigendomsrechten van HuisTipTop, gebruikers. Dit houdt in dat u deze informatie niet zonder toestemming van de HuisTipTop gebruiker, mag kopiëren of openbaar maken, behalve als dit wettelijk is toegestaan. Als u twijfelt of u bepaalde informatie voor een bepaald doel mag gebruiken, dan kunt u contact opnemen met HuisTipTop.

10.2. Indien u zelf informatie, fotoÂ’s of teksten op de Website plaatst, dan garandeert u dat u het recht en/of toestemming heeft om deze informatie op de Website te plaatsen. U geeft in dat geval HuisTipTop kosteloos het recht om deze informatie te publiceren op de Website, op te slaan en te bewaren voor zover dat nodig is om de overeenkomst die HuisTipTop met u heeft uit te voeren, back ups te maken of het bijhouden van de administratie van HuisTipTop.

10.3. U vrijwaart HuisTipTop van en zal HuisTipTop schadeloosstellen voor alle schade die zij lijdt en alle kosten die zij moet maken in verband met aanspraken van anderen die gebaseerd zijn op de stelling dat de door u op de Website geplaatste informatie (intellectuele eigendoms)rechten schendt en/of op een andere manier onrechtmatig is.

11. Wijziging van deze Algemene Voorwaarden

11.1. HuisTipTop heeft het recht om op ieder moment de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Voor het wijzigen van de Algemene Voorwaarden zal HuisTipTop u altijd ten minste 30 dagen van te voren op de hoogte stellen van de voorgenomen wijziging en de inhoud van die wijziging, bijvoorbeeld via een mededeling op de Website, een e-mail of haar nieuwsbrief.

11.2. Indien u niet akkoord gaat met de wijziging van de Algemene Voorwaarden, dan kunt u de overeenkomst met HuisTipTop beëindigen door uw account te verwijderen. Indien u voor het ingaan van de wijziging van de Algemene Voorwaarden uw account niet heeft verwijderd, dan gaat u akkoord met de wijziging en zijn vanaf dat moment de nieuwe Algemene Voorwaarden op de overeenkomst die u heeft met HuisTipTop van toepassing.

12. Overige bepalingen

12.1. Als één van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet geldig of vernietigbaar blijkt te zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de andere bepalingen uit de Algemene Voorwaarden aan. Partijen (HuisTipTop en u) zullen in dat geval een bepaling vaststellen die zoveel mogelijk aansluit bij wat oorspronkelijk in de bepaling stond en bij wat in de rest van de algemene voorwaarden is afgesproken.

12.2. HuisTipTop heeft het recht om derden (zoals andere bedrijven) in te schakelen bij het uitvoeren van de overeenkomst die zij met u sluit, zonder dat ze daarvoor uw toestemming hoeft te vragen.

12.3. HuisTipTop heeft het recht om de overeenkomst die zij met u sluit of de Website over te dragen aan een derde partij en zal u daarover informeren.

12.4. Op de overeenkomst die u sluit met HuisTipTop, de Algemene Voorwaarden en alle geschillen die ontstaan in verband met het gebruik van de Website is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan tussen u en HuisTipTop moeten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Zwolle.